Chính sách bảo mật

Happy Brand thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tên công ty, email. Happy Brand cam đoan bảo vệ an toàn thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

- Happy Brand có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

- Happy Brand hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Happy Brand cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.

- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Happy Brand được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Happy Brand sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Happy Brand trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

- Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. 

Trân trọng

Ban Giám Đốc

Cty Happy PBT